Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 29. 06. 2017
Meniny má Peter a Pavol, Petra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  LVO
MO
podbfs
Kotlik170708
cykpoh
NJ
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Návrh VZN obce Nižná č...../2017,ktorým sa mení VZN obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nižná

Obec Nižná  v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v  y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa  mení  všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom  na území obce Nižná nasledovne:…

Príloha č.1 všeobecne záväzného nariadenia, v ktorej je určená  výška dotácie na príslušný kalendárny rok  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce znie:

 PRÍLOHA č. 1
 
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória školy, školského zariadenia 
Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa
v eurách

Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov: 
1 825
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme  vyučovania :
1135,24
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme  vyučovania: 
310,66
Žiak školského klubu detí:
92,95
Potenciálny stravník - žiak základnej školy: 
192,79

 

Príloha č.2 všeobecne záväzného  nariadenia, v ktorej je určená výška dotácie na príslušný kalendárny rok  na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby  znie:

PRÍLOHA č. 2

Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti súkromnej právnickej osoby


Kategória školy, školského zariadenia Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
Žiak súkromného školského strediska záujmovej činnosti, Hattalova 471,027 43 Nižná:
 67,89


Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na  internetovej stránke obce dňa 9.3.2017.  
    
Toto všeobecne záväzné nariadenie:
a) bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nižnej č................. zo dňa ..................
b) bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa ..................
c) a nadobúda účinnosť dňa ....................

 


                                                                                   Ing. Jaroslav Rosina
                                                                                         starosta obce


 

 9.3.2017    Prečítané 141x

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |