Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 29. 06. 2017
Meniny má Peter a Pavol, Petra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  LVO
MO
podbfs
Kotlik170708
cykpoh
NJ
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 14. februára 2017 v zasadačke OcÚ.

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Jana Bečková, ekonómka obce

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka (príchod 16:15 hod.), Mgr. Roman Kašuba (príchod 16:30 hod.), Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Rastislav Štec, Marián Tuka, Jozef Virostko.

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 8, čo je nadpolovičná účasť. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

Starosta obce Ing. J. Rosina oboznámil prítomných poslancov s predloženým programom. Zo strany prítomných neboli podané návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia.…

Hlasovanie:   prítomní: 8       

za 8:       J. Bolibruch, R. Brčák, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka,     J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

Obecné zastupiteľstvo sa riadilo týmto programom:

 1. Otvorenie 
 2. Organizačné otázky - overovatelia, zapisovateľ, návrhová  komisia
 3. VZN obce Nižná, ktorým sa mení VZN obce Nižná č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná
 4. Informácia o realizácií investičných a iných akciách v obci k 31.12.2016
 5. Zmena rozpočtu Obce Nižná
 6. Kontrola uznesení
 7. Odpovede na interpelácie
 8. Interpelácie
 9. Plán zasadnutí OcZ na rok 2017
 10. Plán hlavných úloh obce na rok 2017
 11. Plány práce komisii a Občianskeho výboru Zemianska Dedina na rok 2017
 12. Plán kultúrnych akcií a akcií športovej komisie na rok 2017
 13. Žiadosti občanov a právnických osôb
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver.

K bodu č. 2 - Organizačné otázky – overovatelia, zapisovateľ, návrhová komisia

Starosta obce nominoval do návrhovej komisie poslancov A. Ličkovú a Ing. D. Paľu. Za overovateľov navrhol poslancov R. Brčáka a M. Tuku, za zapisovateľku V. Latkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.

Hlasovanie:   prítomní: 8       

za 8:       J. Bolibruch, R. Brčák, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka,     J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

K bodu č. 3 – VZN obce Nižná, ktorým sa mení VZN obce Nižná č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná

Návrh VZN obce Nižná bol poslancom vopred zaslaný. Zo strany poslancov neboli podané pripomienky.

Hlasovanie:   prítomní: 10     

za 10:     J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

K bodu č. 4 - Informácia o realizácií investičných a iných akciách v obci k 31.12.2016

Starosta obce informoval prítomných o prioritách obce pre rok 2017: rekonštrukcia štadióna, oprava vstupov do bytových domov, výstavba centra v obci, zapojenie sa do výziev na získanie finančných prostriedkov z Eurofondov (napr. protipovodňové opatrenia na Vintiške), príprava podkladov potrebných k zapojeniu sa do projektov na opravu miestnej komunikácie na Malej Orave a výstavbu hlavnej cesty na Sihoti. Momentálne sa obec plánuje zapojiť do výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja zameranej na vybudovanie nových športových centier pre deti a mládež. Poslanec R. Brčák informoval o podmienkach získania podpory. Ing. M. Bulla doplnil, že rozmery športovej haly majú byť 20 x 40 metrov a cieľom výzvy je podpora výchovy detí a mládeže k športu, viacúčelové a zmysluplné využitie ich voľného času pod vedením odborníkov. Starosta obce upresnil lokality obce, kde by bola možná výstavba športovej haly, pričom najreálnejšia plocha by bola pri autobusovom nástupišti a na ploche vedľa plavárne.

Poslanec J. Virostko odporúča, aby starosta upresnil investičné zámery obce na I. polrok 2017 z dôvodu, že obyvatelia Nižnej majú požiadavky na výstavbu.

K bodu č. 5 - Zmena rozpočtu Obce Nižná

Ekonómka obce predniesla rozhodnutie starostu obce o zmene rozpočtu č. 5/2016, ktoré zobrali poslanci na vedomie. Následne predniesla rozhodnutie starostu obce o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a č. 2/2017, ktoré boli poslancom vopred zaslané na preštudovanie. Zo strany poslancov neboli podané pripomienky.

Hlasovanie za zmenu rozpočtu obce Nižná rozpočtovým opatrením č. 01/2017:

prítomní: 10 

za 10:     J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

Hlasovanie za zmenu rozpočtu obce Nižná rozpočtovým opatrením č. 02/2017:

prítomní: 10 

za 10:     J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

K bodu č. 6 – Kontrola uznesení

Prednosta OcÚ JUDr. J. Šveda oboznámil poslancov o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej, ktoré zobrali poslanci na vedomie.

 

K bodu č. 7 – Odpovede na interpelácie

Odpovede na interpelácie v rámci VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016 boli zaslané e-mailom, poslanci ich vzali na vedomie.

 

K bodu č. 8 –             Interpelácie 

Poslanec J. Virostko

Starosta obce uviedol, že preborené železničné priecestie opakovane pripomienkoval Správe ciest ŽSK a ŽSR, pričom požadoval, aby tento úsek bol o pol metra širšie prefrézovaný.

 

Poslanec J. Bolibruch:

Starosta uviedol, že je to v štádiu riešenia.

Starosta uviedol, že technické služby to zabezpečia.

 

Poslanec R. Brčák:

Starosta požiadavku akceptoval a bude o nej informovať kompetentných.

Starosta obce uviedol, že súpis rozmiestnených kontajnerov bude zverejnený na webstránke obce.

Poslanec M. Tuka:

Starosta obce odpovedal, že aj naďalej chýba zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

 

K bodu č. 9 - Plán zasadnutí OcZ na rok 2017

Plán zasadnutí OcZ na rok 2017 bol poslancom vopred zaslaný na preštudovanie. Poslanec R. Brčák navrhol zmenu termínov. Z dôvodu, že termíny zasadnutí sa môžu meniť podľa aktuálnej potreby, poslanci OcZ hlasovali za navrhovaný plán zasadnutí OcZ na rok 2017.

Hlasovanie:   prítomní: 10     

za 10:     J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

K bodu č. 10 - Plán hlavných úloh obce na rok 2017

Plán hlavných úloh obce na rok 2017 a stanovisko komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce boli poslancom OcZ vopred zaslané na preštudovanie. Poslanec Ing. M. Bučka urguje opravu chodníkov medzi bytovými domami a vchodov na ulici Matúškova, kde stojí voda a v zime zamŕza. Poslanec R. Brčák informoval, či pri úlohe obce, vybudovanie parkoviska pri Dome smútku a nad ním, je zahrnuté vypracovanie projektovej dokumentácie. Starosta obce uviedol, že je zadaná zákazka na spracovanie projektovej dokumentácie. Poslankyňa A. Ličková sa informovala, či môže byť jednosmerná komunikácia v časti od kostola po ulici Hviezdoslavova na hlavnú cestu. Starosta obce odpovedal, že v tejto časti obce nie je potrebná. Plán hlavných úloh obce na rok 2017 zobrali poslanci OcZ na vedomie.

 

K bodu č. 11 - Plány práce komisii a Občianskeho výboru Zemianska Dedina na rok 2017 

Plány práce jednotlivých komisií na rok 2017 boli poslancom OcZ vopred zaslané na preštudovanie. Zo strany poslancov neboli podané pripomienky. Plán práce Občianskeho výboru Zemianska Dedina na rok 2017 nebol predložený.

Hlasovanie:   prítomní: 8       

za 8:       J. Bolibruch, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, M. Koštialová, A. Ličková, R. Štec,    M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

K bodu č. 12 – Plán kultúrnych akcií a akcií športovej komisie na rok 2017

Plán kultúrnych akcií obce a akcií športovej komisie na rok 2017 boli poslancom OcZ vopred zaslané. Zo strany poslancov neboli podané pripomienky. Plán kultúrnych akcií obce a akcií športovej komisie na rok 2017 zobrali poslanci na vedomie.

 

K bodu č. 13 – Žiadosti občanov a právnických osôb

Obecný úrad zaslal nájomcom obecných bytov v bytovom dome Hattalova 1020 list ohľadne vyjadrenia sa k možnosti odkúpenia predmetného bytu do osobného vlastníctva. Na základe tohto listu nájomcovia na zasadnutí OcZ vyjadrili súhlasné stanovisko. Zástupca nájomcov bytov sa informoval o postupe predaja v prípade, že niektorý nájomca nebude mať záujem o odpredaj a naďalej má záujem o prenájom bytu. Taktiež sa informoval o priebehu odpredaja, termínu k záväznému vyjadreniu sa nájomcov, ktorí tak ešte neurobili a možnosti odkúpenia bytu na splátky.

Starosta obce informoval, že obec v roku 2016 zaevidovala písomné žiadosti o odkúpenie obecného bytu v bytovom dome č. 1020. Z tohto dôvodu zadala zákazku na vykonanie znaleckého posudku vrátane hodnoty jednotlivých bytov s prihliadnutím na celkový stav bytového domu. Následne bol nájomcom zaslaný list, v rámci ktorého obec mapovala, či majú záujem o kúpu prenajímaného bytu. Súčasťou listu bola aj uvedená cena bytu na základe znaleckého posudku, ktorý je pre nájomcov k dispozícii k nahliadnutiu. Starosta obce uviedol, že je reálna možnosť odpredaja obecných bytov s tým, že cena bytu na základe znaleckého posudku nie je záväzná a v zmysle zákona a nájomných zmlúv majú predkupné právo. Obec navrhuje odpredaj bytov v celej sume, nie na splátky s tým, že jeden byt zostane vo vlastníctve obce ako zábezpeka. O odpredaji obecných bytov musia najprv rozhodnúť poslanci OcZ. V prípade, že sú nedoplatky na nájomnom, obec môže tento byt predať, ak nájomca bude aj naďalej riadne platiť mesačné nájomca, zostáva nájomná zmluva v platnosti. V tomto prípade môže vzniknúť nesúlad pri správe bytového domu medzi vlastníkmi a nájomcami bytov (napr. platby do fondu opráv, podieľaní sa na stavebných opravách a rekonštrukcii bytového domu).

Poslanec R. Brčák odporúča vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude koordinovať predaj obecných bytov, vykoná obhliadku bytov a vypracuje správu. Zastáva názor, že nájomcovia sa chcú vyjadriť k odpredaju, vytvorenie pracovnej skupiny by bolo voči ním ústretové a predaj by bol transparentný. Starosta obce je názoru, že nie je potrebné vytvorenie pracovnej skupiny, pri OcZ pracujú komisie, ktoré môžu dohliadať nad odpredajom obecných bytov.

Poslanci odporúčajú, aby sa byty v bytovom dome č. 1020 odpredali kompletne. Poslanec J. Virostko navrhuje stretnutie predsedu bytového spoločenstva so zástupcom obce, na čo starosta obce reagoval, že BSS zmenila vlastníka. Novým vlastníkom je stavebná firma a ako správca bytového domu č. 1020 môže byť nápomocná pri opravách budovy. Majú však podmienku, aby byty boli v osobnom vlastníctve obyvateľov bytovky a mali vysporiadané záväzky voči obci. Starosta obce navrhol, aby na nasledujúce zastupiteľstvo bol predložený návrh zámeru odpredaja bytov v bytovom dome č. 1020, ak je aj naďalej záujem o odpredaj. Zástupca nájomcov Ondrej Bucko na to reagoval, že má písomný súhlas o odkúpenie bytov od 15 nájomcov s tým, že žiadajú o prehodnotenie  a zníženie ceny bytov z dôvodu, že v krátkej dobe budú vyžadovať značné investície. Potvrdenie nájomcov obecných bytov o záujme odkúpenia bytov spolu s nedostatkami budovy a bytov tvorí prílohu zápisnice. Poslanec M. Tuka a predseda stavebnej komisie odporúča, aby podali žiadosť o odstránenie závad.

 

Pani Zuzana Gondová predstúpila so žiadosťou o vytvorenie ulice v oblasti Krivé Hony so zámerom prihlásenia sa na trvalý pobyt v mieste jej bydliska. Starosta obce reagoval, že je v platnosti nový zákon, ktorý určuje postupnosť pri pridelení súpisného čísla (os ulice, adresný bod). Do času vytvorenia novej ulici môže obec vystaviť potvrdenie pre policajný zbor, v rámci ktorého sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v tvare Nižná a číslo domu. Pani Gondová ďalej upozornila na cestu a chodníky v tejto oblasti, na ktorých sa vytvára rozsiahla námraza. Starosta obce uviedol, že riaditeľ technických služieb vykoná obhliadku komunikácie.

 

Na zasadnutí OcZ vystúpili aj majitelia pozemkov v oblasti nad ulicou Orličie a v jeho blízkom okolí ohľadom zabezpečenia vodného čerpadla, tzv. výtlakovky, ktorí túto žiadosť dokladujú podpísanou petíciou. Pani Radoslava Vidiečanová komunikovala so zástupcom OVS, ktorý ju informoval, že výtlakovku musia riešiť komplexne pre danú lokalitu. Najprv musí obec podať žiadosť na OVS o zabezpečenie vodného čerpadla spolu so stavebným povolením. Následne zaradia obec do plánu OVS. Pani R. Vidiečanová oslovila projektanta Ing. Vladimíra Ottu, aby vypracoval projektovú dokumentáciu na zavedenie vodovodu v danej lokalite. Ing. V. Otto sa zúčastnil zasadnutia OcZ a prítomných podrobne informoval o danom probléme a návrhu riešenia. Starosta obce informoval, že zadal zákazku na vypracovanie štúdie zastavanosti, ktorá bude v najbližších dňoch zaslaná na obecný úrad. Na základe štúdie môže byť podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia a následne zaradenie obce do plánu OVS. Starosta obce tiež informoval, že oslovil pána projektanta Ing. Ottu k vypracovaniu protipovodňového opatrenia na Vintiške.

Obyvatelia bytového domu v Zemianskej Dedine predniesli svoju žiadosť obci o podanie žaloby na súd ohľadom preverenia pôvodu pozemku s tým, že náklady budú znášať obyvatelia bytového domu (súdne trovy, právne služby, kolky ...). Jedná sa o pozemok, na ktorom je postavený bytový dom. Tvrdia, že predmetný pozemok bol v roku 1969 predaný obci, lenže kúpno-predajná zmluva nebola zapísaná v katastri nehnuteľností. Obyvatelia bytového domu nemôžu podať žalobu na súd z dôvodu, že v zmysle kúpno-predajnej zmluvy je majiteľ obec.

Prednosta úradu na to reagoval, že predmetný pozemok nebol predaný obci, ale ONV OV Dolný Kubín v zastúpení Stavoinvesta IPO, teda pozemok nikdy nebol obecný a ani nebol štátom delimitovaný na obec. K vydaniu pozemku by bola potrebná identifikácia, tú kataster nehnuteľností urobil, avšak zistil nesúlad v identifikácii. Žalobu neodporúča podávať na súd, treba jednať s terajším vlastníkom. Starosta obce súhlasil s prednostom a navrhol, aby si obyvatelia bytového domu v Zemianskej Dedine objednali odborné služby Ing. arch. M. Bullu, ktorý overí chronológiu majiteľov predmetného pozemku a podá im svoje stanovisko, na základe ktorého môžu zvážiť ďalší postup.

 

Mgr. Marek Reguly podal žiadosť o vystúpenie z členstva komisie kultúry ku dňu 28.2.2017. Poslanci OcZ vzali žiadosť na vedomie.

 

Komisia kultúry podala žiadosť o prijatie Pavla Kubinca za člena komisie kultúry od 1.3.2017.

Hlasovanie:   prítomní: 10     

za 10:     J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

Starosta obce dal hlasovať o prenájme obecných nehnuteľností v k.ú. Nižná a to:

 1. pozemku reg. CKN parcela č. 914/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1739 m2 ,
 2. pozemku reg. CKN parcela č. 914/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1057 m2
 3. pozemku reg. CKN parcela č. 914/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2,
 4. pozemku reg. CKN parcela č. 914/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,
 5. pozemku reg. CKN parcela č. 914/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, na ktorom sa nachádza stavba – sklad náradia bez prideleného s. č.,
 6. pozemku reg. CKN parcela č. 914/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,  na ktorom sa nachádza stavba – garáže bez prideleného s. č.,
 7. pozemku reg. CKN parcela č.914/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, na ktorom sa nachádza stavba dielne bez prideleného s. č.,
 8. stavby - sklad náradia bez prideleného s.č. postavenú na pozemku reg. CKN parcela               č. 914/8,

ch) stavby – garáž bez prideleného s. č. postavenú na pozemku reg. CKN p.č. 914/9,

 1. stavby – dielne bez prideleného s.č. postavenú na pozemku reg. CKN č. 914/11 spoločnosti Orava tenis academy, s.r.o. so sídlom Nové Hrádky 394, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46636935, zastúpenej konateľom Andrejom Zimáňom za účelom prevádzkovania tenisových kurtov tak, aby boli verejne dostupné občanom Obce Nižná s trvalým pobytom na území obce a žiakom ZŠ s MŠ Nižná, Nová Doba 482, 027 43 Nižná na dobu určitú od 1.4.2017 do 31.3.2018 s jednomesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 1500,-EUR ročne z dôvodu  podpory rozvoja a popularizácie tenisu v obci za podmienky, že všetky poplatky za energie súvisiace s prevádzkovaním tenisových kurtov a prenajatých nehnuteľností hradí nájomca.

Hlasovanie:   prítomní: 10     

za 10:     J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

Starosta obce dal hlasovať o prenájme obecnej nehnuteľnosti v k.ú. Nižná a to pozemku reg. CKN  parcela č. 914/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1289 m2 PaedDr. Mariánovi Babinskému, Lesná 1009, 027 43 Nižná za účelom prevádzkovania tenisových kurtov tak, aby boli verejne dostupné občanom Obce Nižná s trvalým pobytom na území obce a žiakom ZŠ s MŠ Nižná, Nová Doba 482, 027 43 Nižná na dobu určitú od 1.4.2017 do 31.3.2018 s jednomesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 700,-EUR ročne z dôvodu podpory rozvoja a popularizácie tenisu v obci za podmienky, že všetky poplatky za energie súvisiace s prevádzkovaním tenisových kurtov a prenajatej nehnuteľnosti hradí nájomca.

Hlasovanie:   prítomní: 10     

za 10:     J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

Obyvatelia bytového domu č. 485 a č. 483 zaslali nesúhlasné stanovisko k návrhu obce o premiestnení plechových garáží pri budove ZUŠ za obchod so zeleninou a s mäsom. Starosta obce ich stanovisko rešpektuje a bude hľadať iné možnosti premiestnenia.

 

Miroslav Škrípala, ktorý prevádzkuje vinotéku v budove č. 495 podal žiadosť o rozšírenie priestorov vinotéky o 40 m2 z priestorov Potravín formou prestavby. Poslanci OcZ súhlasia s jeho žiadosťou s tým, že na prestavbu priestorov vypracuje projektovú dokumentáciu na vlastné náklady, prestavbu bude financovať na vlastné náklady bez možnosti zápočtu s nájomným a priestory bude využívať na prevádzku vinotéky s možnosťou spoločenského posedenia a nie na prevádzku baru.

Hlasovanie za zámer prenajať nebytové priestory v budove Nová doba č. 495 Miroslavovi Škrípalovi, ktoré sa formou prestavby rozšíria o cca 40 m2:

prítomní: 10 

za 10:     J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, M. Koštialová, A. Ličková, Ing. D. Paľa, R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

Spoločnosť DREVODOM ORAVA, s.r.o. ponúkla Obci Nižná odpredaj vodnej stavby nachádzajúcej sa v chatovej oblasti Svrčková. Obec požiadala spoločnosť OVS a.s., aby sa vyjadrila k zaslanej ponuke, kde sa vyjadrila, že nedoporučuje Obci Nižná odpredaj danej vodnej stavby.

Hlasovanie za neschválenie kúpy vodnej stavby „Nižná – chatová oblasť – Svrčkova, vodovod, splašková kanalizácia a ČOV“ od spoločnosti DREVODOM ORAVA, s.r.o.:

prítomní: 9   

za 9:       J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, Ing. D. Paľa,     R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržal sa: 0.

 

Spoločnosť DSI DATA, s.r.o. podala žiadosť o bezodplatné užívanie obecných pozemkov reg. CKN parcela č. 654 a parcela č. 668/1, k.ú. Nižná za účelom uloženia komunikačnej infraštruktúry pre spoločnosť DSI DATA, s.r.o. v Námestove. Poslanci OcZ vyjadrili nesúhlasné stanovisko k predmetnej žiadosti.

Hlasovanie za neschválenie žiadosti spoločnosti DSI DATA s.r.o. v Námestove o bezodplatné užívanie obecných pozemkov parcela č. 654 a parcela č. 668/1:

prítomní: 10

za 9:       J. Bolibruch, R. Brčák, Ing. M. Bučka, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, Ing. D. Paľa,     R. Štec, M. Tuka, J. Virostko

              proti: 0                        zdržala sa: M. Koštialová.

 

Poslanci OcZ vzali na vedomie stanovisko komisie výstavby, územného plánovania a dopravy a komisie pre rozpočet, financie a stanovisko komisie výstavby, územného plánovania a dopravy ku žiadostiam občanov a právnických osôb.

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Na pozvanie starostu obce vystúpil pán Leo Vrbovský zo spoločností BCF s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý odprezentoval poslancom OcZ ich služby. Jedná sa o dodávku elektrickej energie pre Obec Nižná od roku 2018, nakoľko SSE distribúcia neprijala žiadosť obecného úradu o zrušenie dodávky elektriny pre rok 2017. Starosta obce na základe verejnej súťaže v najbližších dňoch podpíše zmluvu so spoločnosťou BCF s.r.o. Z tohto dôvodu pán Vrbovský informoval prítomných o predmete zmluvy a zmluvných podmienkach. Spoločnosť BCF s.r.o. zabezpečuje pre mestá a obce dodávku elektrickej energie, zabezpečuje revízne správy a výmenu ističov. Z dôvodu, že pre rok 2017 nebola zrušená zmluva s SSE distribúcia, spoločnosť BCF bude pre obec tento rok zabezpečovať revízne služby, dodávku elektriny budú zabezpečovať od roku 2018. Poslanec R. Brčák sa informoval, za akú dobu vedia zabezpečiť opravy v prípade poruchy. Pán Vrbovský odpovedal, že ich spoločnosť má pobočku v Banskej Bystrici, preto garantujú servis do jednej hodiny.

 

Zasadnutia OcZ sa zúčastnila p. Antónia Stiffelová, ktorá vyjadrila svoje stanovisko k zaslanej odpovedi starostu obce na petíciu ohľadne organizovania hudobných podujatí v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny. Vyjadrenie pani Stiffelovej tvorí prílohu zápisnice a poslanci ho zobrali na vedomie.

 

Starosta obce spolu s prednostom OcÚ upresnili aktuálny technický stav mosta v Nižnej. V zasadačke obecného úradu dňa 13.2.2017 zasadal krízový štáb, ktorý tvorili zástupcovia dotknutých organizácii. V zmysle monitorovacej správy vypracovanej odborníkmi Žilinskej univerzity sa stav mosta prekvalifikoval z čísla 5 na číslo 7 ako havarijný stav. Z tohto dôvodu bola dňa 13.2.2017 starostom obce vyhlásená mimoriadna situácia na území obce Nižná v časti bezprostredného okolia mosta ev. č. 59-091 na štátne ceste I/59. Na základe príkazu starostu, obec požaduje, aby Slovenská spáva ciest zabezpečila v spolupráci s dopravným inšpektorátom policajného zboru bezodkladné osadenie dočasného dopravného značenia, ktoré má zamedziť tlak na konštrukciu mosta, čiže obmedziť prepravu formou jednosmernej prepravy po strede mosta a odklonenie kamiónovej dopravy mimo Oravy. Starosta obce spolu s krízovým štábom požaduje, aby Slovenská správa ciest pravidelne monitorovala stav mosta. Následne požadujú výstavbu provizórneho premostenia. Začatím stavebných prác bude obmedzená doprava v obci Nižná zabezpečená dopravným značením.

 

Starosta obce informoval prítomných o možnosť čerpania finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu v oblasti podpory Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Obec sa môže uchádzať o opravu strechy na kine a na dome služieb, príp. o úpravu a zateplenie budovy technických služieb. S cieľom podania projektu v rámci uvedenej výzvy Environmentálneho fondu, obec uzatvorila Zmluvu o poskytnutí poradenských služieb so spoločnosťou JLM CONSULTING, s.r.o. v Bratislave. Predmetom zmluvy je poskytovanie konzultačných a odborných služieb v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondu.

 

K bodu č. 15 – Diskusia

Prítomní diskutovali o využiteľnosti obecnej budovy na Hviezdoslavovej ulici, z dôvodu, že Pekárne a cukrárne Rusina ukončili nájom. Starosta obce navrhuje zverejniť na webstránke obce výzvu na dlhodobý prenájom za symbolické nájomné, napr. 1 € ročne na 10 rokov z dôvodu, že priestory vyžadujú stavebné úpravy. Rovnaká výzva môže byť zverejnená aj k prenájmu priestorov v budove bývalého obecného úradu.

Poslanec M. Tuka sa informoval v akom štádiu je výstavba garáží a parkovisko v Obci Nižná. Starosta obce predloží na nasledujúce zasadnutie OcZ investičný zámer parkoviska a garáží pri štadióne.

Poslanec R. Štec sa informoval o podanom projekte týkajúce sa zberného dvora. Starosta obce odpovedal, že obec sa odvolala voči výsledku schvaľovacieho procesu.

 

K bodu č. 16 – Záver

Starosta obce Ing. J. Rosina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:50 hod.

 

JUDr. Jozef Šveda                                                            Ing. Jaroslav Rosina
prednosta obecného úradu                                                     starosta obce

Overovatelia:     Rastislav Brčák
                       Marián Tuka

Zapisovateľka:   Veronika Latková9.3.2017    Prečítané 366x

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |