Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 29. 06. 2017
Meniny má Peter a Pavol, Petra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  LVO
MO
podbfs
Kotlik170708
cykpoh
NJ
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Dokumenty Obecného ÚraduVšeobecne záväzné nariadenia

::VZN č.2-2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nižná
::VZN č.1-2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná
::VZN č.8-2016 o poplatku za komunálny odpad na r. 2017
::VZN č.7-2016 o miestnych daniach na r. 2017
::VZN č.6-2016 o dani z nehnuteľností na r. 2017
::VZN č.5-2016, ktorým sa mení VZN Obce Nižná č.4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb na území Obce Nižná
::VZN č.4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižná
::VZN č.3-2016, ktorým sa mení VZN č.1-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nižná
::VZN č.2-2016, ktorým sa mení VZN č.1-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Nižná
::VZN č.1-2016 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Obce Nižná
::VZN č.5-2015 o poplatku za komunálny odpad na r. 2016
::VZN č.4-2015 o miestnych daniach na r. 2016
::VZN č.3-2015 o dani z nehnuteľností na r. 2016
::VZN č.2-2015 o záväzných častiach Územného plánu Obce NIŽNÁ
::VZN č.1-2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Nižná-ZRUŠENÉ
::VZN č.5-2014, ktorým sa mení VZN č.2-2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
::VZN č.4-2014 o poplatku za komunálny odpad na r. 2015
::VZN č.3-2014 o miestnych daniach na r. 2015
::VZN č.2-2014 o dani z nehnuteľností na r. 2015
::VZN č.1-2014 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
::VZN č.5-2013 o poplatku za komunálny odpad na r. 2014
::VZN č.4-2013 o miestnych daniach na r. 2014
::VZN č.3-2013 o dani z nehnuteľností na r. 2014
::VZN č.2-2013 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná
::VZN č.1-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nižná
::VZN č.4-2012 o poplatku za komunálny odpad na r 2013
::VZN č.3-2012 o miestnych daniach na r 2013
::VZN č.2-2012 o dani z nehnuteľností na r 2013
::VZN č.1-2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná
::VZN č.7-2011, ktorým sa mení VZN č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižná
::VZN č.6-2011, ktorým sa mení VZN č.1/2011 o predajnom a prevádzkovom čase
::VZN č.5-2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky a podrobnosti o držaní, vodení a evidencii psov v Obci Nižná !!! ZRUŠENÉ!!!
::VZN č.4-2011 o poskytovaní sociálnych služieb na území Obce Nižná
::VZN č.3-2011, ktorým sa mení VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nižná
::VZN č.2-2011, ktorým sa mení VZN č.2-2007 o prevádzke pohrebísk a Domu smútku v obci Nižná a pohrebiska v miestnej časti Zemianska Dedina
::VZN č.1-2011 o predajnom a prevádzkovom čase
::VZN č.5 -2010 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižná
::VZN č.4-2010 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
::VZN č.3-2010 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Nižná
::VZN č.2-2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce
::VZN č.1-2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
::VZN č.5-2009 ktorým sa mení VZN č.2-2007 o prevádzke pohrebísk a Domu smútku v obci Nižná a pohrebiska v miestnej časti Zemianska Dedina
::VZN č.3-2009, ktorým sa mení VZN č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižná
::VZN č.2-2009 ktorým sa dopĺňa VZN č.2/2007 o prevádzke pohrebísk a Domu smútku v obci Nižná a pohrebiska v miestnej časti Zemianska Dedina
::VZN č.1-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Nižná
::VZN č.3-2008 ktorým sa menia niektoré VZN obce Nižná v súvislosti so zavedením meny euro
::VZN č.2-2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižná
::VZN č.1-2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
::VZN č.2-2007 o prevádzke pohrebísk a Domu smútku v obci Nižná a pohrebiska v miestnej časti Zemianska Dedina
::VZN č.4-2004 o verejných kultúrnych podujatiach
::Žiadosť o prijatie dieťaťa do Mat. škôlky
Stránka: 1  

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |