Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Piatok 24. 03. 2017
Meniny má Gabriel

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  kino170326
RK  
ZBKRK  
patchwork3
VJ
RK
OT
CoKdeJe
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
tempo
CableConnect
SM
cvicenie
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Zámer obce Nižná prenajať nebytové priestory

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na I. zasadnutí v roku 2017 uznesením č.2/9/2017 schválilo zámer prenajať nebytové priestory v budove s.č. 495 na ulici Nová doba Miroslavovi Škripalovi, Mieru 258, Nižná za nájomné podľa schváleného sadzobníka a to tak, že súčasné priestory, ktoré má prenajaté na prevádzkovanie vinotéky prestavbou rozšíri o cca 40 m2 za nasledovných podmienok:…

20.2.2017    Prečítané 174x

Zámery Obce Nižná - prenájom obecných nehnuteľností

V nadväznosti na uznesenie Obecného zastupiteľstva č.26/14/2016 zo dňa 15.11.2016 Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer prenajať obecné nehnuteľnosti v k.ú.Nižná a to:…

21.11.2016    Prečítané 337x

Zápisnica z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 18. októbra 2016 v zasadačke OcÚ

Prítomní: Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, 

Poslanci: Ján Bolibruch (príchod 16:07 hod.), Rastislav Brčák, Mgr. Jozef Daňo, Mgr. Roman Kašuba, Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Jozef Virostko.

Poslanci Ing. Marek Bučka, Rastislav Štec a Marián Tuka ospravedlnili svoju neúčasť.

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 7, čo je nadpolovičná účasť. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné…

14.11.2016    Prečítané 352x


Predkladanie podnetov na zaradenie investičných, či iných aktivít do plánu hlavných úloh obce Nižná na rok 2017

Vážení spoluobčania! V prípade záujmu Vás touto cestou  žiadam o predloženie podnetov na zaradenie  investičných, či iných aktivít obce do plánu hlavných úloh obce na rok 2017. Vaše podnety  budú posúdené komisiou, zaradené a zoradené do tohto plánu podľa dôležitosti a  predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu.…

17.10.2016    Prečítané 200x

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 13. septembra 2016 v zasadačke OcÚ

Prítomní: Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Ing. Mária Kurcinová – hlavná kontrolórka obce, Jana Bečková – ekonómka obce.
Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Mgr. Jozef Daňo, Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Jozef Virostko.

Poslanci Mgr. Roman Kašuba, Rastislav Štec a Marián Tuka ospravedlnili svoju neúčasť.

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 8, čo je nadpolovičná účasť. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné…

3.10.2016    Prečítané 370x


Zámer Obce Nižná prenajať pozemok reg. CKN p.č.914/3 - upravený

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje zámer prenajať obecnú nehnuteľnosť v k.ú.Nižná a to pozemok reg. CKN  parcela č. 914/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1289 m2  PaedDr.Marianovi Babinskému, Lesná 1009, 027 43 Nižná…

31.3.2016    Prečítané 479x


Zámer Obce Nižná prenajať obecné nehnuteľnosti

Obec Nižná, zastúpená Ing.Jaroslavom Rosinom oznamuje, že má zámer prenajať obecné nehnuteľnosti v k.ú.Nižná a to:…

8.2.2016    Prečítané 732x

Zámer Obce Nižná odkúpiť pozemky v k.ú. Nižná

Obec Nižná, zastúpená Ing. Jaroslavom Rosinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na X. zasadnutí v roku 2015 uznesením č. 41/5/2015 schválilo zámer odkúpenia pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 372/10 zo dňa 13.9.2010 vyhotoveného spoločnosťou GEOMAL, s.r.o., J. Hertela 284//2, 028 01 Trstená, IČO: 36416991 a to:…

7.1.2016    Prečítané 620x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 20-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |