Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Štvrtok 27. 04. 2017
Meniny má Jaroslav

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  maj2017
RK
storm
RK
OT
OTs
storm
OF
CoKdeJe
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

UZNESENIA z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 28. marca 2017 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
5/2017 Berie na vedomie
1. Zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Nižnej Ing. Daniela Paľu vzdaním sa mandátu podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Vzdanie sa Ing. Daniela Paľu z funkcie predsedu komisie športu a z funkcie predsedu komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce Obecného zastupiteľstva v Nižnej ku dňu 27.3.2017
3. Zánik členstva Ing. Daniela Paľu v komisii na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nižnej na základe čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
4. Nastúpenie náhradníka Mgr. Jany Černej podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov…
5. Vyhotovenie novej webovej stránky obce Nižná firmou GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, IČO: 47192941
6. Správu hlavnej kontrolórky obce Nižná o kontrolnej činnosti za rok 2016
7. Odpovede na interpelácie
8. Žiadosti občanov a právnických osôb
9. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy ku žiadostiam občanov a právnických osôb
Body 1-4 prítomní: 9 
Body 5-6 prítomní: 10
Body 7-9 prítomní: 11…

3.4.2017    Prečítané 199x

Program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 28.3.2017 + návrh uznesení

       II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 28.3.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:…

21.3.2017    Prečítané 236x

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 14. februára 2017 v zasadačke OcÚ.

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Jana Bečková, ekonómka obce

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka (príchod 16:15 hod.), Mgr. Roman Kašuba (príchod 16:30 hod.), Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Rastislav Štec, Marián Tuka, Jozef Virostko.

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 8, čo je nadpolovičná účasť. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

Starosta obce Ing. J. Rosina oboznámil prítomných poslancov s predloženým programom. Zo strany prítomných neboli podané návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia.…

9.3.2017    Prečítané 307x

Návrh VZN obce Nižná č...../2017,ktorým sa mení VZN obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nižná

Obec Nižná  v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v  y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa  mení  všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom  na území obce Nižná nasledovne:…

9.3.2017    Prečítané 98x

UZNESENIA z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 14. februára 2017 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
1/2017 Berie na vedomie

 1. Prezentáciu zástupcu spoločnosti BCF, s.r.o. p. Vrbovského a podpísanie zmluvy o dodávke elektriny s touto spoločnosťou  
 2. Prednesené požiadavky občanov obce (nájomníci bytovky s.č.1020, vlastníci a budúci stavebníci domov v lokalite Orličie na Malej Orave, p. Zuzana Gondová, obyvatelia bytovky v m.č. Zemianska Dedina)
 3. Vyjadrenie p. Antónie Stiffelovej k listu – odpoveď starostu obce ohľadne organizovania hudobných podujatí v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny
 4. Rozhodnutie starostu obce o zmene rozpočtu č. 5/2016
 5. Informáciu o zasadaní krízového štábu a o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Nižná v časti bezprostredného okolia mosta  ev.č. 59-091 na štátnej ceste I/59
 6. Plán hlavných úloh obce na rok 2017
 7. Plán kultúrnych akcií na rok 2017
 8. Plán akcií komisie športu na rok 2017
 9. Kontrolu uznesení OcZ
 10. Odpovede na interpelácie
 11. Žiadosti občanov a právnických osôb
 12. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy a komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce ku žiadostiam občanov a právnických osôb
 13. Nesúhlasné vyjadrenie obyvateľov bytového domu s.č.485 a s.č.483 s návrhom premiestnenia plechových garáží na pozemok za obchody - zelenina a mäsiarstvo s tým, že ku ich premiestneniu na tento pozemok nedôjde
 14. Žiadosť Mgr. Mareka Regulyho o odstúpenie z členstva v komisii kultúry ku dňu 28.2.2017
 15. Podanie žiadosti o vybudovanie objektu športovej haly v obci vrátane súhlasu s podmienkami Slovenského zväzu ľadového hokeja na jej vybudovanie

20.2.2017    Prečítané 230x

Program I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 14.2.2017 + návrh uznesení

       I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 14.2.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:…

7.2.2017    Prečítané 232x

Návrh VZN obce Nižná č...../2017,ktorým sa mení VZN obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižná

Obec Nižná v zmysle  § 6 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    v znení   neskorších predpisov a podľa  § 28 ods.5,  § 49 ods. 4,  § 114 ods. 6,   § 116  ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v  y d á v a  toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa  mení  Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižná v znení neskorších zmien a doplnkov nasledovne:…

27.1.2017    Prečítané 196x

Zápisnica z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 20. decembra 2016 v zasadačke OcÚ

Prítomní: Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Ing. Mária Kurcinová, Jana Bečková

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Mgr. Jozef Daňo, Mgr. Roman Kašuba, Margaréta Koštialová Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Rastislav Štec, Marián Tuka, Jozef Virostko.

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že všetci poslanci sú prítomní. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné…

17.1.2017    Prečítané 311x

UZNESENIA z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 20. decembra 2016 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
29/2016 Berie na vedomie

1. Audítorskú správu obce Nižná za rok 2015
2. Audítorskú správu konsolidovanej účtovnej závierky obce Nižná za rok 2015
3. Rozhodnutie starostu obce o zmene rozpočtu obce č.4/2016 v zmysle uznesenia č.D/6a/2014
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Nižná na roky 2017 až 2019
5. Návrh rozpočtu Obce Nižná na roky 2018 a 2019
6. Návrh programového rozpočtu Obce Nižná na roky 2018 a 2019
7. Kontrolu uznesení OcZ
8. Odpovede na interpelácie
9. Žiadosti občanov a právnických osôb
10. Stanovisko komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce ku žiadostiam občanov a právnických osôb
      Body 1-10 prítomní: 11…

29.12.2016    Prečítané 284x

Program VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 dňa 20.12.2016 + návrh uznesení

VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 sa uskutoční dňa 20.12.2016 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:…

14.12.2016    Prečítané 258x

Zápisnica z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 15. novembra 2016 v zasadačke OcÚ

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, 

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Mgr. Jozef Daňo (príchod 16:20 hod.), Mgr. Roman Kašuba (príchod 16:50 hod.), Agáta Ličková, Rastislav Štec, Marián Tuka, Jozef Virostko.

Poslanci Margaréta Koštialová a Ing. Daniel Paľa ospravedlnili svoju neúčasť…

7.12.2016    Prečítané 343x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 17-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |