Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Utorok 30. 05. 2017
Meniny má Ferdinand

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  OT
OTs
storm
OF
CoKdeJe
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Pokračovanie III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 - program

     III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 zahájené dňa 16.5.2017 bude pokračovať dňa 25.5.2017 o 16.00 hod. (štvrtok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:
1. Predaj a prenájom majetku obce
2. Plaváreň
3. Kontrola uznesení
4. Odpovede na interpelácie
5. Žiadosti občanov a právnických osôb
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver…

18.5.2017    Prečítané 229x

Program III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 16.5.2017 + návrh uznesení

     III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 16.5.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

1. Otvorenie 
2. Organizačné otázky - overovatelia, zapisovateľ, návrhová  komisia
3. Zásobovanie obyvateľov vodou Pod Vŕškom a na Orliči
4. Prezentácia zástupcu OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Bc. Michala Kuzára
5. Zmena rozpočtu obce Nižná
6. Protest prokurátora proti VZN obce Nižná č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná
7. Správa o hospodárení TS Nižná za rok 2016  
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
9. Záznamy HK z kontrolnej činnosti
10. Predaj a prenájom majetku obce
11. Kontrola uznesení
12. Odpovede na interpelácie
13. Interpelácie
14. Žiadosti občanov a právnických osôb
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver…

9.5.2017    Prečítané 169x

Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 28. marca 2017 v zasadačke OcÚ

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Jozef Žák – riaditeľ technických služieb.

Poslanci: Ján Bolibruch (príchod 16:10 hod.), Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Mgr. Jana Černá, Mgr. Jozef Daňo (príchod 16:52 hod.), Mgr. Roman Kašuba, Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Rastislav Štec (príchod 16:36 hod.), Marián Tuka, Jozef Virostko…

24.4.2017    Prečítané 448x

UZNESENIA z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 28. marca 2017 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
5/2017 Berie na vedomie
1. Zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Nižnej Ing. Daniela Paľu vzdaním sa mandátu podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Vzdanie sa Ing. Daniela Paľu z funkcie predsedu komisie športu a z funkcie predsedu komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce Obecného zastupiteľstva v Nižnej ku dňu 27.3.2017
3. Zánik členstva Ing. Daniela Paľu v komisii na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nižnej na základe čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
4. Nastúpenie náhradníka Mgr. Jany Černej podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov…
5. Vyhotovenie novej webovej stránky obce Nižná firmou GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, IČO: 47192941
6. Správu hlavnej kontrolórky obce Nižná o kontrolnej činnosti za rok 2016
7. Odpovede na interpelácie
8. Žiadosti občanov a právnických osôb
9. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy ku žiadostiam občanov a právnických osôb
Body 1-4 prítomní: 9 
Body 5-6 prítomní: 10
Body 7-9 prítomní: 11…

3.4.2017    Prečítané 228x

Program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 28.3.2017 + návrh uznesení

       II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 28.3.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:…

21.3.2017    Prečítané 281x

Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 14. februára 2017 v zasadačke OcÚ.

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Jana Bečková, ekonómka obce

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka (príchod 16:15 hod.), Mgr. Roman Kašuba (príchod 16:30 hod.), Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Rastislav Štec, Marián Tuka, Jozef Virostko.

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že z počtu 11 poslancov je prítomných 8, čo je nadpolovičná účasť. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

Starosta obce Ing. J. Rosina oboznámil prítomných poslancov s predloženým programom. Zo strany prítomných neboli podané návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia.…

9.3.2017    Prečítané 347x

Návrh VZN obce Nižná č...../2017,ktorým sa mení VZN obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nižná

Obec Nižná  v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v  y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa  mení  všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom  na území obce Nižná nasledovne:…

9.3.2017    Prečítané 122x

UZNESENIA z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 14. februára 2017 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
1/2017 Berie na vedomie

 1. Prezentáciu zástupcu spoločnosti BCF, s.r.o. p. Vrbovského a podpísanie zmluvy o dodávke elektriny s touto spoločnosťou  
 2. Prednesené požiadavky občanov obce (nájomníci bytovky s.č.1020, vlastníci a budúci stavebníci domov v lokalite Orličie na Malej Orave, p. Zuzana Gondová, obyvatelia bytovky v m.č. Zemianska Dedina)
 3. Vyjadrenie p. Antónie Stiffelovej k listu – odpoveď starostu obce ohľadne organizovania hudobných podujatí v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny
 4. Rozhodnutie starostu obce o zmene rozpočtu č. 5/2016
 5. Informáciu o zasadaní krízového štábu a o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Nižná v časti bezprostredného okolia mosta  ev.č. 59-091 na štátnej ceste I/59
 6. Plán hlavných úloh obce na rok 2017
 7. Plán kultúrnych akcií na rok 2017
 8. Plán akcií komisie športu na rok 2017
 9. Kontrolu uznesení OcZ
 10. Odpovede na interpelácie
 11. Žiadosti občanov a právnických osôb
 12. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy a komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce ku žiadostiam občanov a právnických osôb
 13. Nesúhlasné vyjadrenie obyvateľov bytového domu s.č.485 a s.č.483 s návrhom premiestnenia plechových garáží na pozemok za obchody - zelenina a mäsiarstvo s tým, že ku ich premiestneniu na tento pozemok nedôjde
 14. Žiadosť Mgr. Mareka Regulyho o odstúpenie z členstva v komisii kultúry ku dňu 28.2.2017
 15. Podanie žiadosti o vybudovanie objektu športovej haly v obci vrátane súhlasu s podmienkami Slovenského zväzu ľadového hokeja na jej vybudovanie

20.2.2017    Prečítané 274x

Program I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 14.2.2017 + návrh uznesení

       I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 14.2.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:…

7.2.2017    Prečítané 261x

Návrh VZN obce Nižná č...../2017,ktorým sa mení VZN obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižná

Obec Nižná v zmysle  § 6 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    v znení   neskorších predpisov a podľa  § 28 ods.5,  § 49 ods. 4,  § 114 ods. 6,   § 116  ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v  y d á v a  toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa  mení  Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižná v znení neskorších zmien a doplnkov nasledovne:…

27.1.2017    Prečítané 233x

Zápisnica z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2016 konaného dňa 20. decembra 2016 v zasadačke OcÚ

Prítomní: Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Ing. Mária Kurcinová, Jana Bečková

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Mgr. Jozef Daňo, Mgr. Roman Kašuba, Margaréta Koštialová Agáta Ličková, Ing. Daniel Paľa, Rastislav Štec, Marián Tuka, Jozef Virostko.

Starosta obce Ing. Jaroslav Rosina otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Súčasne konštatoval, že všetci poslanci sú prítomní. Vzhľadom na to vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné…

17.1.2017    Prečítané 341x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 17-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |