Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Streda 26. 07. 2017
Meniny má Anna, Hana

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

PFS2017
PMD
  Pltcas2017
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Návrh- VZN obce Nižná č....../2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Obec Nižná podľa § 6 ods. 2, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 zákona  č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov  (zákon o volebnej kampani)   vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  (ďalej len „nariadenie“).…

13.7.2017    Prečítané 97x

Zápisnica z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 20. júna 2017 v zasadačke OcÚ

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, Ing. Mária Kurcinová – hlavná kontrolórka obce, Jozef Žák – riaditeľ technických služieb

Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Mgr. Jana Černá, Mgr. Jozef Daňo (príchod 17:54 hod.), Agáta Ličková, Rastislav Štec, Marián Tuka (príchod 17.00 hod.), Jozef Virostko…

11.7.2017    Prečítané 152x

UZNESENIA z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného v dňoch 20. júna 2017 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo

17/2017     Berie na vedomie

 1. Správa o činnosti DPO Nižná a DHZO Nižná
 2. Kontrolu uznesení OcZ
 3. Odpovede na interpelácie
 4. Žiadosti občanov a právnických osôb
 5. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy ku žiadostiam občanov a právnických osôb
 6. Záznam hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce Nižná k 31.12.2016
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Nižná za rok 2016  
 8. Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly zmlúv o nájme nebytových priestorov a z kontroly úhrad nájomného za rok 2016 

Body 1-8  prítomní: 7…

27.6.2017    Prečítané 300x

Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 16. mája 2017 v zasadačke OcÚ

Prítomní:
Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Jozef Žák – riaditeľ technických služieb, Ing. Mária Kurcinová – hlavná kontrolórka obce.

Poslanci: Ján Bolibruch (neprítomnosť v čase 18:17 - 18:56 hod.), Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Mgr. Jana Černá, Mgr. Jozef Daňo (príchod 20:45 hod.), Mgr. Roman Kašuba, Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Rastislav Štec, Marián Tuka, Jozef Virostko…

19.6.2017    Prečítané 258x

Program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 20.6.2017 + návrh uznesení

     IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 20.6.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

1. Otvorenie 
2. Organizačné otázky - overovatelia, zapisovateľ, návrhová komisia
3. Správa o činnosti DPO Nižná a DHZO Nižná
4. Schválenie predsedu DPO Nižná a veliteľa DHZO Nižná
5. Plnenie programového rozpočtu obce Nižná k 31.12.2016 a Monitorovacia správu programového rozpočtu za rok 2016
6. Záverečný účet obce za rok 2016
7. Záznam hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce a hospodáreniu obce za rok 2016
8. Záznamy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
9. Kontrola uznesení
10. Odpovede na interpelácie
11. Interpelácie
12. Odmeny pre poslancov, predsedov komisií a členov komisií (poslancov a neposlancov) za I. polrok 2017
13. Žiadosti občanov a právnických osôb
14. Prenájom obecného majetku
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver…

13.6.2017    Prečítané 120x

UZNESENIA z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného v dňoch 16.mája 2017 a 25.mája 2017 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
11/2017 Berie na vedomie

 1. Vystúpenie zástupcu OVS, a.s. Mgr. Albína Pitáka ku zásobovaniu obyvateľov vodou Pod Vŕškom a na Orliči
 2. Prezentáciu zástupcu OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Bc. Michala Kuzára
 3. Prezentáciu zástupcu stolnotenisového oddielu Nižná Ing. Radovana Slimáka ohľadne ich žiadosti o prenájom alebo predaj obecného pozemku na výstavbu stolnotenisovej haly…
 4. Prezentáciu žiadosti p.Andreja Brezovského o prenájom nebytových priestorov v budove s.č. 26
 5. Požiadavku zástupcu cyklistického oddielu Nižná prezentovanú p.Milošom Kubošom ohľadne zabezpečenia 50. ročníka cyklistických pretekov „Okolo Tatier“
 6. Záznamy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti (Záznam hlavnej kontrolórky ku hospodáreniu obce Nižná k 31.3.2017, Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia, likvidácie faktúr, zúčtovania finančnej hotovosti a vedenia účtovných dokladov TS k 31.12.2016, Záznam hlavnej kontrolórky k prevádzke motorového vozidla TS 204AI k 31.12.2016, Záznam hlavnej kontrolórky k prevádzke motorového vozidla TS 459AZ k 31.12.2016)
 7. Opatrenia na zabezpečenie objektu plavárne a návrhy riešenia existujúceho stavu

Body 1-6 prítomní: 10 Bod 7  prítomní: 11…

1.6.2017    Prečítané 278x

Pokračovanie III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 - program

     III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 zahájené dňa 16.5.2017 bude pokračovať dňa 25.5.2017 o 16.00 hod. (štvrtok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:
1. Predaj a prenájom majetku obce
2. Plaváreň
3. Kontrola uznesení
4. Odpovede na interpelácie
5. Žiadosti občanov a právnických osôb
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver…

18.5.2017    Prečítané 298x

Program III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 16.5.2017 + návrh uznesení

     III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 16.5.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

1. Otvorenie 
2. Organizačné otázky - overovatelia, zapisovateľ, návrhová  komisia
3. Zásobovanie obyvateľov vodou Pod Vŕškom a na Orliči
4. Prezentácia zástupcu OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Bc. Michala Kuzára
5. Zmena rozpočtu obce Nižná
6. Protest prokurátora proti VZN obce Nižná č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná
7. Správa o hospodárení TS Nižná za rok 2016  
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
9. Záznamy HK z kontrolnej činnosti
10. Predaj a prenájom majetku obce
11. Kontrola uznesení
12. Odpovede na interpelácie
13. Interpelácie
14. Žiadosti občanov a právnických osôb
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver…

9.5.2017    Prečítané 211x

Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 28. marca 2017 v zasadačke OcÚ

Prítomní:

Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta obecného úradu, Jozef Žák – riaditeľ technických služieb.

Poslanci: Ján Bolibruch (príchod 16:10 hod.), Rastislav Brčák, Ing. Marek Bučka, Mgr. Jana Černá, Mgr. Jozef Daňo (príchod 16:52 hod.), Mgr. Roman Kašuba, Margaréta Koštialová, Agáta Ličková, Rastislav Štec (príchod 16:36 hod.), Marián Tuka, Jozef Virostko…

24.4.2017    Prečítané 494x

UZNESENIA z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 konaného dňa 28. marca 2017 v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
5/2017 Berie na vedomie
1. Zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Nižnej Ing. Daniela Paľu vzdaním sa mandátu podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Vzdanie sa Ing. Daniela Paľu z funkcie predsedu komisie športu a z funkcie predsedu komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce Obecného zastupiteľstva v Nižnej ku dňu 27.3.2017
3. Zánik členstva Ing. Daniela Paľu v komisii na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nižnej na základe čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
4. Nastúpenie náhradníka Mgr. Jany Černej podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov…
5. Vyhotovenie novej webovej stránky obce Nižná firmou GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, IČO: 47192941
6. Správu hlavnej kontrolórky obce Nižná o kontrolnej činnosti za rok 2016
7. Odpovede na interpelácie
8. Žiadosti občanov a právnických osôb
9. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy ku žiadostiam občanov a právnických osôb
Body 1-4 prítomní: 9 
Body 5-6 prítomní: 10
Body 7-9 prítomní: 11…

3.4.2017    Prečítané 266x

Program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 28.3.2017 + návrh uznesení

       II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 28.3.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:…

21.3.2017    Prečítané 325x

Stránka: 1-2-3-4-5-6-7-8-... 18-Ďalšia

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |