Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Streda 26. 07. 2017
Meniny má Anna, Hana

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

PFS2017
PMD
  Pltcas2017
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Program III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 dňa 16.5.2017 + návrh uznesení

     III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017 sa uskutoční dňa 16.5.2017 o 16.00 hod. (utorok) v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

1. Otvorenie 
2. Organizačné otázky - overovatelia, zapisovateľ, návrhová  komisia
3. Zásobovanie obyvateľov vodou Pod Vŕškom a na Orliči
4. Prezentácia zástupcu OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Bc. Michala Kuzára
5. Zmena rozpočtu obce Nižná
6. Protest prokurátora proti VZN obce Nižná č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná
7. Správa o hospodárení TS Nižná za rok 2016  
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
9. Záznamy HK z kontrolnej činnosti
10. Predaj a prenájom majetku obce
11. Kontrola uznesení
12. Odpovede na interpelácie
13. Interpelácie
14. Žiadosti občanov a právnických osôb
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver…

Návrh
UZNESENIA
 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2017
konaného dňa 16. mája 2017
v zasadačke OcÚ v Nižnej

Obecné zastupiteľstvo
11/2017 Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení OcZ
2. Odpovede na interpelácie
3. Žiadosti občanov a právnických osôb
4. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy ku žiadostiam občanov a právnických osôb
5. Prezentáciu zástupcu OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Bc. Michala Kuzára
6. Záznamy HK z kontrolnej činnosti
Body 1-6 prítomní:  


12/2017 S ch v a ľ u j e

1. Návrhovú komisiu: .................................................................................
Hlasovanie prítomní:  za:  proti:  zdržali sa: 
2. Zmenu rozpočtu obce Nižná rozpočtovým opatrením č. 03/2017
      Hlasovanie prítomní:  za:  proti:  zdržali sa: 
3. Zmenu rozpočtu obce Nižná rozpočtovým opatrením č. 04/2017
      Hlasovanie prítomní:  za:  proti:  zdržali sa: 
4. Správu  o hospodárení TS Nižná za rok 2016  
      Hlasovanie prítomní:  za:  proti:  zdržali sa: 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
      Hlasovanie prítomní:  za:  proti:  zdržali sa: 
6. Uzatvorenie zmluvy o nájme na prenechanie nehnuteľného majetku obce v k.ú. Nižná z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k.ú. Nižná – betónové podperné stĺpy na ulici Vintiška a Partizánska spoločnosti DSI DATA, s.r.o., Námestovo, IČO: 36 399 493 z dôvodu rozšírenia služieb pre občanov za nájomné 15,- EUR ročne za stĺp na dobu 10 rokov s trojmesačnou výpovednou lehotou za účelom umiestnenia závesného optického kábla a pasívnych optických dátových boxov.
      Hlasovanie prítomní:  za:  proti:  zdržali sa: 
7. Uzatvorenie zmluvy o nájme na prenechanie nehnuteľného majetku obce v k.ú. Nižná do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k.ú. Nižná – železný stožiar nad m.č. Zemianska Dedina spoločnosti DSI DATA, s.r.o., Námestovo, IČO: 36 399 493 z dôvodu rozšírenia služieb pre občanov za nájomné 200,-EUR ročne za stĺp na dobu 10 rokov s trojmesačnou výpovednou lehotou za účelom umiestnenia technologických zariadení a káblových rozvodov, antén, výložníkov a technologickej skrine.
      Hlasovanie prítomní:   za:   proti:    zdržali sa: 

8. Uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) pozemok parc. č. 631/1 registra CKN v k.ú. Nižná o výmere 1023 m2, druh: ostatné plochy,
b) pozemok parc. č. 631/2 registra CKN v k.ú. Nižná o výmere 68 m2, druh: ostatné plochy,
c) pozemok parc. č. 631/25 registra CKN v k.ú. Nižná o výmere 161 m2, druh: ostatné plochy,
d) pozemok parc. č. 566/1 registra CKN v k.ú. Nižná o výmere 2715 m2, druh: ostatné plochy a
e) pozemok parc. č. 566/2 registra CKN v k.ú. Nižná o výmere 1005 m2, druh: ostatné plochy,
ktoré sú vo vlastníctve obce Nižná, vedené na LV č. 948, nájomcovi Róbertovi Vavrekovi – RMG, miesto podnikania 027 12 Liesek 481, IČO: 33793115, na dobu určitú 3 roky. Nájomné je vo výške hodnoty budúcich nehnuteľností (dvoch garáží), ku ktorým nájomca, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k ich užívaniu, prevedie vlastníctvo v prospech prenajímateľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je zámer nájomcu zrealizovať investičný zámer „Parkoviská a garáže pri štadióne“ podľa architektonickej štúdie Ing. arch. Martina Pavlíka, ktorý je vo verejnom záujme obce Nižná, a ktorý spočíva v realizácii inžinierskej činnosti (zabezpečenie projektovej dokumentácie pre realizáciu, zabezpečenie právoplatného rozhodnutia na základe ktorého možno uskutočniť stavbu) a v realizácii stavby, časť garáže.
Hlasovanie prítomní:  za:  proti:  zdržali sa: 


13/2017 Ruší

1.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná

Hlasovanie prítomní:  za:  proti:  zdržali sa: 


14/2017 Ukladá

1. Rozpracovať interpelácie zo zasadnutia OcZ do úloh.
T: do 7 dní od zasadnutia Z: zástupca starostu obce
Hlasovanie prítomní:   za:   proti:   zdržali sa:  

 

 Ing. Jaroslav Rosina
 starosta obce9.5.2017    Prečítané 211x

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |